vissza a kezdőlapra

vissza a „Szemtanúk, kortársak” oldalára

Borgátai Szabó József 1789-1885

(Nemzet 1883. március 31. Duka 134-135)

Ponori Thewrewk Emil egy igen érdekes közleményt ád a Nemzet 1883-dik évi márczius 31-diki számában, melynek néhány igen becses részletét borgatai Szabó Józseftől kapta. Az ez időszakra vonatkozókat itt közöljük. Thewrewk Emil azt mondja:

„Boldogult atyám beszélte nekem diákkoromban, mikor borgatai Szabó Józsefet, a sopronyi lyceumi professort meglátogattuk volt, hogy Szabó volt az, a ki Körösi Csomát rávette,* hogy keletre utazzék. E dolog mélyen vésődött emlékezetembe, főleg miután az l863-dik évi deczember 9-dikén atyámtól azon emléklapot is megkaptam, melyet Körösi Csoma Szabónak írt, s melyet Szabó atyámnak ajándékozott.”

*Lásd az I-ső szakaszt (D.T.)


„Atyám szavai és azon emléklap igazítottak engem útba, hogy kihez kell mindenek előtt fordulnom, ha Körösire vonatkozó adatokat keresek. Borgatai Szabó József, a jelenleg 94 éves tisztes aggastyán aligha nem egyedüli élő barátja Körösinek. Én tehát egyenesen Szabóhoz fordultam. Ő az Anquetil du Perron-féle Zend-Avesta azon példányára utalt, melyet egykoron gróf Károlyi Györgytől ajándékba kapott, jelenleg a tudományos akadémia birtokában van: jegyzeteit Csoma felől ő abba beleírta.”